Za autore

Uputstvo za pripremu rukopisa

Časopis Alternative Crops and Cultivation Practices objavljuje prethodno neobjavljene originalne naučne radove, pregledne radove i kratka saopštenja o svim aspektima proizvodnje i prerade alternativnih poljoprivrednih biljaka kao što su sirkovi, hmelj, tikve i bundeve, konoplja, proso, heljda, mak. Prihvataju se i radovi o začinskim, aromatičnim i biljkama koje se mogu koristiti u medicini, međutim terapijski efekti ovih biljaka nisu u okviru tematske oblasti. Časopis objavljuje rezultate istraživanja metoda primenjenih u organskoj ili drugim održivim vidovima poljoprivredne proizvodnje (plodored, biološka kontrola bolesti i štetočina, interakcije useva i korovskih biljaka, nekonvencionalna đubriva), čak i kada gajena biljna vrsta nije alternativna. Posebno su poželjni radovi u kojima se porede održivi i konvencionalni sistemi gajenja, istražuju mogućnosti uvođenja u proizvodnju biljnih vrsta koje se tradicionalno skupljaju iz prirode ili koje se retko gaje, istražuju uticaji spoljašnje sredine na useve alternativnih biljaka.

Radovi se objavljuju na engleskom jeziku uz sažetak na srpskom i engleskom jeziku. Časopis izlazi godišnje i dostupan je u sistemu otvorenog pristupa. Predavanje rukopisa, recenziranje i objavljivanje radova su besplatni.

Za obradu teksta koristiti program Microsoft Word, font Times New Roman, veličina slova 12, sa jednostrukim razmakom između redova. Nema ograničenja u pogledu broja stranica ali je poželjno da je rad koncizno napisan.

Rukopis sadrži: naslov, sažetak na engleskom i srpskom jeziku, uvod, materijal i metod, rezultate i diskusiju (pojedinačno ili kao celinu), zaključke, zahvalnicu i reference.

Naslov treba da bude informativan i razumne dužine.

Imena i afilijacije autora se unose nakon naslova.

Sažetak ne bi trebalo da bude duži od 400 reči, treba da sadrži cilj istraživanja, pregled metoda i najvažnije rezultate rada, kao i zaključak; tako da se može koristiti prilikom indeksiranja u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka. Ne sadrži reference, tabele i ilustracije. Dostavlja se na engleskom i srpskom jeziku. Sažetke radova čiji autori nisu sa srpskog govornog područja prevešće na srpski jezik članovi uređivačkog odbora.

Ključne reči se navode abecednim redosledom.

Tekst rada može da bude u američkoj ili britanskoj verziji engleskog jezika, dosledno sprovedeno u celom rukopisu. Objasniti prvi put spomenute nestandardne skraćenice. Ne umetati fusnote. Koristiti SI sistem jedinica. Za latinske nazive koristiti kurziv.

Tabele postaviti na odgovarajuće mesto u tekstu, najjednostavnije formatiratirane, bez senčenja ćelija i boldovanja teksta. Tabele moraju biti informativne.

Grafikoni treba da su što jednostavniji, crno-beli, senčeni samo ukoliko je to neophodno. Mogu biti u .jpg, .png ili .tif formatu, rezolucije najmanje 600 ppi.

Fotografije treba da su u .jpg formatu, rezolucije najmanje 300 ppi.

Izbegavati preuzimanje tabela, grafikona i fotografija iz drugih publikacija. Ukoliko je prilog ipak preuzet, navesti izvornu publikaciju i dostaviti saglasnost nosioca autorskih prava za korišćenje materijala prilikom podnošenja rukopisa.

Zahvalnica se nalazi u posebnom odeljku na kraju teksta, a ispred spiska referenci. Navesti finansijera istraživanja, šifru i naslov projekta u okviru kojeg je sprovedeno istraživanje, kao i institucije i osobe koje su pomogle pri izradi rada ali nisu navedeni kao autori.

Reference se navode na jeziku na kom su objavljene. Spisak referenci sadrži samo radove koji su citirani u tekstu, bez numeracije.

Citatni stil časopisa je APA (American Psychological Association).

Primeri citiranja:

Citiranje u tekstu:

Author (2019)

Author & Author (2019)

Author et al. (2019)

(Author, 2019; Author & Author, 2019; Author et al., 2019)

Rad u časopisu:

Author, A. (2019). Title of article. Journal Title, 11(2), 33-44.

doi:xxxxxxxxx

Knjiga:

Author, A. (2019). Title of book. City: Publisher.

Poglavlje u knjizi:

Author, A. (2019). Title of chapter. In E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx–xx). City: Publisher.

Elektronska knjiga:

Author, A. (2019). Title of book. Retrieved from http://xxxxxxxxx ili

Author, A. (2019). Title of book. doi:xxxxxxxxxxxx

Poglavlje u elektronskoj knjizi:

Author, A. (2019). Title of chapter. In E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx–xx). Retrieved from http://xxxxxxxxx ili

Author, A. (2019). Title of chapter. In E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx–xx). doi:xxxxxxxxxx

Zbornici radova:

Zbornike radova koji se kontinuirano objavljuju navoditi isto kao radove u časopisima, a one koji se objavljuju bez kontinuiteta navoditi isto kao knjige.

Veb stranice

Author, A. (2019). Title of document. Retrieved from http://xxxxxxxxx (Retrieval date).

Predavanjem rukopisa autori se obavezuju na poštovanje uređivačke politike časopisa.