O časopisu

Časopis Ratarstvo i povrtarstvo objavljuje prethodno neobjavljene pregledne radove, originalne naučne radove i prethodna saopštenja iz sledećih oblasti: genetički resursi, genetika i oplemenjivanje, biotehnologija, mikrobiologija, agrohemija, agroekologija, fiziologija i biohemija biljaka, semenarstvo, gajenje i agrotehnika, zaštita bilja i agroekonomija ratarskih i povrtarskih gajenih vrsta i lekovitog bilja. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku uz sažetke na srpskom jeziku.

Časopis izlazi u tri sveske godišnje i dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Radovi objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i distribuirati u edukativne, nekomercijalne i komercijalne svrhe. Rukopisi se koriste u skladu sa licencom CC BY 4.0.

Časopis ne naplaćuje prijem članaka niti obradu članaka. Recenzenti ne dobijaju honorar.