Laboratorija za ispitivanje semena (LIS)

O laboratoriji

DELATNOST LABORATORIJE

Laboratorija za ispitivanje semena (LIS) posluje tržišno pružanjem usluga laboratorijskih analiza i istovremeno učestvuje u realizaciji naučno-istraživačkih projekata. Laboratorija posluje sa privatnim licima, državnim i privrednim subjektima. Raspolaže najsavremenijom opremom potrebnom za izvođenje stručnog i naučnog rada vezanog za kvalitet semena svih ratarskih i povrtarskih  biljnih vrsta, trava i lekovitog bilja.

U Laboratoriji se vrše ispitivanja kvaliteta semena koja obuhvataju:

  1. Fizičko-fiziološka svojstva – čistoća semena, klijavost semena, sadržaj vlage u semenu, masa 1000 semena, životna sposobnost semena.
  2. Zdravstveno stanje semena – detekcija gljiva, bakterija i virusa.
  3. Verifikacija vrsta i hibrida – identifikacija i određivanje genetičke unifomnosti semena kukuruza, suncokreta, soje, pšenice, ječma i drugog poljoprivrednog bilja na osnovu rezervnih proteina i funkcionalnih proteina – izoenzima.
  4. Detekcija genetičke modifikovanosti – kvantitativna i kvalitativna detekcija genetičke modifikovanosti (GM) u biljnom materijalu i hrani biljnog porekla, primenom Polymerase Chain Reaction (PCR) tehnologije. Kvalitativna analiza GM omogućava da se utvdri da li je u uzorku prisutna genetička modifikacija, kao i vrsta prisutne modifikacije soje, kukuruza, uljane repice, šećerne repe i pirinča.

AKREDITACIJA I OVLAŠĆENJA

Akreditovana je 2003. godine od strane JUAT-a, prema standardu ISO/IEC 17025 rešenjem broj 01-071, a reakreditacija od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) obavlja se na svake četiri godine. Od 2000. godine, Laboratorija poseduje akreditaciju Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (International Seed Testing Association, ISTA), a svake treće godine se akreditacija uspešno obnavlja. Poslednja reakreditacija uspešno je obavljena 2018. godine.

Dobijanjem ISO ISTA akreditacije organizacija rada i odgovornost svakog zaposlenog podignuta je na zavidan nivo. Svake godine Laboratorija je obavezna da učestvuje u ISTA-inim međulaboratorijskim testovima za metode za koje je akreditovana zbog upoređivanja rezultata rada sa drugim akreditovanim laboratorijama iz celog sveta. Sistem kvaliteta tako predstavlja garanciju daljeg rada i razvoja kao i ključ poslovnog uspeha u oštroj međunarodnoj konkurenciji.

Odlukom Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, LIS je ovlašćena za izdavanje OECD sertifikata. Zahvaljujući tome i ISTA akreditaciji, organizacije koje se bave izvozom semena mogu dobiti potrebnu dokumentaciju za međunarodni promet.

OSOBLJE

Laboratorija ima ukupno 24 zaposlenih osoba; po strukturi 5 doktora nauka, 6 diplomiranih inženjera, 3 tehnička saradnika, 9 analitičara i 1 administrativnog radnika. U Laboratoriji se godišnje ispita između 7 i 9 hiljada uzoraka.

Metode za ispitivanje semena podložne su promenama i menjaju se u skladu sa naučnim saznanjima. U svom razvojnom delu, prateći svetska kretanja, naučni radnici Laboratorije uvode nove metode za ispitivanje semena što omogućuje da LIS pruža usluge koje garantuju za produkciju i zaštitu visoko kvalitetnog semena.

Istraživači

zorica-nikolic

dr Zorica Nikolić

Rukovodilac Laboratorije

dusica-jovicic

dr Dušica Jovičić

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dipl. inž. Dragana Marinković

Viši stručni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dragana-milosevic

dr Dragana Milošević

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

gordana-petrovic

dr Gordana Petrović

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dipl. inž. Milan Stojanović

Stručni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

gordana-tamindzic

dr Gordana Tamindžić

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja