Na osnovu Platforme za otvorenu nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – „Moć znanja“ i Akcionog plana za njenu primenu za trogodišnji period od 2021. do 2023. godine, Upravni odbor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, 25.06.2021. godine doneo je Pravilnik o otvorenoj nauci u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Pravilnik je stupio na snagu 05.07.2021. Pravilnik bliže uređuje obaveze i odgovornosti istraživača zaposlenih u Institutu i bibliotekara kao administratora repozitorijuma, kao i mere i procedure koje imaju za cilj sprovođenje Platforme za otvorenu nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, prvenstveno kroz digitalni institucionalni repozitorijum FiVeR.

Pravilnik o otvorenoj nauci