O časopisu

Časopis Alternative Crops and Cultivation Practices objavljuje originalne naučne radove o poljoprivrednim biljkama koje se gaje najčešće na manjim površinama. Održavanje ovih useva zahteva veća ulaganja u radnu snagu ali podrazumeva dugoročne pozitivne efekte na agroekosistem kao celinu, kao i veću prodajnu vrednost proizvoda. Obuhvaćeni su svi aspekti proizvodnje i prerade alternativnih biljaka kao što su sirkovi, hmelj, tikve i bundeve, konoplja, proso, heljda, mak itd. Prihvataju se i radovi o začinskim, aromatičnim i biljkama koje se mogu koristiti u medicini, međutim terapijski efekti ovih biljaka nisu u okviru tematske oblasti. Časopis objavljuje rezultate istraživanja metoda primenjenih u organskoj ili drugim održivim vidovima poljoprivredne proizvodnje (plodored, biološka kontrola bolesti i štetočina, interakcije useva i korovskih biljaka, nekonvencionalna đubriva), čak i kada gajena biljna vrsta nije alternativna. Posebno su poželjni radovi u kojima se porede održivi i konvencionalni sistemi gajenja, istražuju mogućnosti uvođenja u proizvodnju biljnih vrsta koje se tradicionalno skupljaju iz prirode ili koje se retko gaje, istražuju uticaji spoljašnje sredine na useve alternativnih biljaka.

Časopis Alternative Crops and Cultivation Practices objavljuje prethodno neobjavljene originalne naučne radove, pregledne radove i kratka saopštenja. Dostupan je u režimu otvorenog pristupa.

Radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku, sa rezimeima na srpskom i engleskom jeziku. Pravopis može biti američki ili britanski, ali mora biti jednak u celom tekstu. Radovi napisani na lošem engleskom jeziku neće biti prihvaćeni za objavljivanje. Rezimee radova čiji autori nisu sa srpskog govornog područja prevešće na srpski jezik članovi uređivačkog odbora.

Časopis izlazi godišnje.

Prijem, obrada i objavljivanje radova su besplatni. Ne postoje skriveni troškovi.