Uređivačka politika

RECENZENTSKI POSTUPAK

Rukopise recenziraju dva nezavisna recenzenta. Recenzija je dvostrano anonimna. Recenzenti raspolažu relevantnim znanjima za ocenu rukopisa, nisu iz iste institucije kao autori, niti su sa autorima u skorije vreme objavljivali publikacije kao koautori. Recenzente bira urednik.

Cilj recenzije je da uredniku pomogne u konačnoj odluci da li da rukopis bude prihvaćen ili odbijen, kao i da se putem komunikacije između autora, recenzenata i urednika poboljša kvalitet rukopisa.

Podnet rukopis se nakon provere da li prema formi i tematskoj oblasti odgovara časopisu upućuje na recenziju. Ne sme da postoji sukob interesa recenzenta i autora; ukoliko ovakav sukob postoji, recenzent u najkraćem roku obaveštava urednika. Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi o tome obaveštava urednika. Tokom postupka recenzije urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Takve informacije se čuvaju kao poverljive i ne upotrebljavaju se u druge svrhe.

Period od prijema rukopisa do prihvatanja ili odbijanja rukopisa uobičajeno traje tri meseca.

Ukoliko autori imaju osnovane zamerke na račun recenzije, uređivački odbor proverava da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik rukopisu dodeljuje druge recenzente. Ukoliko se odluke recenzenata o prihvatanju ili odbijanju rukopisa razlikuju, urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik.

ODGOVORNOSTI

Autori garantuju da je rukopis njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Autori snose odgovornost za sadržaj rukopisa. Rukopis ne sme da sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje, niti da krši prava drugih lica. Autori su dužni da kao autorski tim navedu sva i samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa; ukoliko su u bitnim aspektima istraživačkog rada i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica njihov doprinos treba pomenuti u zahvalnici. Ako je rukopis rezultat projekta ili je bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja, u zahvalnici treba navesti detalje o tome.

Izvore koji su bitno uticali na istraživanje i sadržaj rukopisa treba ispravno citirati, u skladu sa stilom koji časopis koristi. Znacima navoda mora biti označen bilo koji deo drugog rada koji je doslovno preuzet. Ilustracije, tabele i drugi materijal koji je već negde objavljen može biti uključen u rukopis samo uz saglasnost nosilaca autorskih prava.

Ako autori otkriju važnu grešku nakon objavljivanja rada, dužni su da momentalno obaveste urednika i da sarađuju na tome da se rad povuče ili ispravi.

Ukoliko postoji finansijski ili drugi sukob interesa, autori su dužni da to navedu u rukopisu.

Predavanjem rukopisa autori se obavezuju na poštovanje uređivačke politike časopisa.

Urednik časopisa Alternative Crops and Cultivation Practices donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Odluka se donosi isključivo na osnovu vrednosti rukopisa, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenje autorskih prava i plagijarizam.

Urednik zadržava diskreciono pravo da rukopis ne objavi ako utvrdi da ne odgovara propisanim kriterijumima u pogledu sadržaja i forme. U redovnim okolnostima autori će u roku od tri meseca od podnošenja rukopisa biti obavešteni da li je rukopis prihvaćen.

Članovi uredništva, uključujući urednika, ne smeju biti u sukobu interesa u vezi sa rukopisima koje razmatraju. Ako sukob interesa postoji kod jednog ili više članova uredništva, ti članovi se isključuju iz postupka odlučivanja o sudbini rukopisa.

Sud o rukopisu se donosi na osnovu njegovog sadržaja, bez rasnih, rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda.

Sadržaj predatog rukopisa se smatra poverljivom informacijom. Uredništvo ne sme ove informacije koristiti za sopstvena istraživanja bez izričite pisane dozvole autora.

Uredništvo preduzima sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima i obrnuto.

Recenzenti su dužni da u zadatom roku dostave ocenu naučne vrednosti rukopisa. Radovi se evaluiraju u odnosu na usklađenost sa profilom časopisa, značaj sadržaja, adekvatnost primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost prikazanih podataka, stil izlaganja i opremljenost teksta.

Recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja da autori krše etičke standarde dužan je da o tome obavesti urednika. Treba da prepozna relevantne izvore koji u radu nisu uzeti u obzir. Može da preporuči citiranje određenih referenci, ali ne i da zahteva citiranje radova objavljenih u časopisu Alternative Crops and Cultivation Practices ili svojih radova.

Ukoliko je u sukobu interesa sa autorima ili finansijerima istraživanja, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika. Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za oblast kojom se rukopis bavi ili nije u mogućnosti da recenzira rukopis u predviđenom roku o tome obaveštava urednika.

Recenzija mora biti objektivna, a sud recenzenta jasan i potkrepljen argumentima. Nisu primereni komentari koji se tiču ličnosti autora. Jedan od ciljeva recenzije je da unapredi kvalitet rukopisa.

Rukopis poslat recenzentu je poverljiv dokument. Recenzent ne sme da koristi neobjavljen materijal iz rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora.

ETIČNOST PUBLIKOVANJA

Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku uredniku i/ili uredništvu prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave verodostojne informacije i dokaze radi pokretanja istrage. Provera iznetih dokaza odvija se na sledeći način:

 • urednik donosi odluku o pokretanju istrage
 • tokom istrage svi dokazi se smatraju poverljivim i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem
 • licima za koje se sumnja da su prekršila etičke standarde daje se mogućnost da odgovore na iznesene optužbe
 • ako se utvrdi nepravilnost, ocenjuje se da li je reč o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda

Manji prekršaji koji su najčešće nastali kao posledica nerazumevanja i nemaju posledice po integritet rada i časopisa, razrešavaju se u direktnoj komunikaciji sa autorima i recenzentima na neki od načina:

 • šalje se pismo upozorenja autoru ili recenzentu
 • objavljuje se ispravka rada ili eratum

Kod grubog kršenja etičkih standarda urednik i uredništvo preduzimaju neke od mera koje se mogu primenjivati pojedinačno ili istovremeno:

 • objavljuje se saopštenje ili uvodnik u kom se slučaj opisuje
 • šalje se službeno obaveštenje rukovodiocima autora ili recenzenta
 • povlači se objavljeni rad na način opisan pod Povlačenje radova
 • izriče se zabrana objavljivanja u časopisu na određeni vremenski period
 • slučaj se predočava nadležnim organizacijama i regulatornim telima radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti

U procesu razrešavanja slučaja po potrebi se konsultuju relevantni eksperti.

Prilikom razrešavanja etički spornih postupaka uredništvo se rukovodi smernicama i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE).

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i njihovo predstavljanje kao svojih, predstavlja grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo. Plagijat obuhvata:

 • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno, u cilju prikrivanja izvora, parafraziranje delova tekstova drugih autora bez jasnog naznačavanja izvora, na način opisan pod Odgovornosti autora
 • kopiranje slika, jednačina, podataka ili tabela iz drugih dokumenata bez pravilnog naznačavanja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava

Rukopis u kome se utvrde jasne indicije plagijarizma biće automatski odbijen. U slučaju da se plagijarizam otkrije u već objavljenom radu, rad će biti povučen u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje radova.

Ukoliko su prekršena prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, objavljivanja istog rukopisa u više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare kao i u svim drugim slučajevima kršenja etičkih standarda, objavljeni rad se mora povući.

Objavljeni rad se može povući i radi ispravljanja naknadno uočenih ozbiljnih grešaka. Povlačenje rada objavljuje urednik, autori ili obe strane sporazumno.

Obaveštenje o povlačenju rada se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao „Opoziv“ ili „Retrakcija“. Originalni rad se i dalje čuva u neizmenjenom obliku, s tim da se vodenim žigom na PDF dokumentu na svakoj stranici označava da je članak povučen.

Opozivi se publikuju prema zahtevima Komiteta za etiku publikovanja (COPE).

OTVORENI PRISTUP

Časopis Alternative Crops and Cultivation Practices je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Objavljeni radovi se mogu besplatno preuzeti sa sajta časopisa. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.

Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa na način opisan pod Licenciranje.

Sve objavljene sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Narodne biblioteke Srbije i istovremeno polažu u Repozitorijum SCIndeksa – Srpskog citatnog indeksa kao primarnu bazu punog teksta.

Predavanje rukopisa, recenziranje i objavljivanje radova su besplatni. Ne postoje nikakvi skriveni troškovi.

AUTORSKA PRAVA I LICENCIRANJE

Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim radovima, a izdavaču daju neekskluzivno pravo da rad objavi, da u slučaju daljeg korišćenja rada bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira rad u svim oblicima i medijima.

Objavljeni radovi distribuiraju se u skladu sa licencom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY). Dopušteno je da se rad kopira i distribuira u svim medijima i formatima, da se prerađuje, menja i nadograđuje u bilo koje svrhe, uključujući i komercijalne, pod uslovom da se na pravilan način citiraju njegovi prvobitni autori, postavi link ka originalnoj licenci i naznači da li je delo izmenjeno.

Korisnici su pri tome dužni da navedu pun bibliografski opis objavljenog rada (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija), kao i njegovu DOI oznaku. U slučaju objavljivanja u elektronskoj formi takođe su dužni da postave HTML link, kako sa originalnim radom objavljenim u časopisu Alternative Crops and Cultivation Practices, tako i sa korišćenom licencom.

Autori mogu da stupaju u zasebne, ugovorne aranžmane za neekskluzivnu distribuciju rada objavljenog u časopisu (npr. postavljanje u institucionalni repozitorijum ili objavljivanje u knjizi), uz navođenje da je rad prvobitno objavljen u ovom časopisu.

Autorima je dozvoljeno da recenziranu verziju rukopisa (post-print) i objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da je objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama, kao što su ResearchGate, Academia.edu, itd.), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vreme nakon prihvatanja rukopisa za objavljivanje ili nakon objavljivanja u časopisu.

Autori su obavezni da pritom navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija) i postave link, kako na DOI oznaku tog članka, tako i na korišćenu licencu.

Stavovi izneti u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i uredništva časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.