kanada 1Naučni saradnik iz Odeljenja za biotehnologiju dr Ivana Imerovski je u periodu od 10. jula 2015. do 01. februara 2016. godine boravila na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru, Kanada. Cilj putovanja bilo je naučno usavršavanje iz oblasti genomike pod mentorstvom dr Lorena Rieseberga. Istraživačka grupa dr Lorena Rieseberga specijalizovana je za genomiku suncokreta, a dr Rieseberg je bio nosilac projekta „Sunflower genome“ koji je za cilj imao sekvenciranje genoma suncokreta. Istraživanja u okviru ove laboratorije odvijaju se uz upotrebu najnovijih „high throughput“ metoda sekvenciranja, dok se za obradu rezultata koristi bioinformatički pristup.

Specijalizacija je za cilj imala identifikaciju gena odgovornih za tolerantnost suncokreta na niske temperature. Istraživanje je rađeno uz pomoć metode „Genome Wide Association Study“ (GWAS), koja omogućava brzo i efikasno skeniranje velikog broja markera unutar genoma i utvrđivanje kauzalnih veza između alelnih varijanti i ispitivane osobine. Populacija za asocijativno mapiranje se sastojala od 288 genotipova koji sadrže 90% genetske varijabilnosti prisutne u oplemenjivačkom materijalu suncokreta.

Dobijena saznanja bi mogla naći uspešnu praktičnu primenu u programima selekcije, naročito u svetlu sve intenzivnijih klimatskih promena. Nove metode za genotipizaciju i fenotipizaciju će biti korišćene tokom istraživačkog rada u Institutu, a saradnja sa istraživačkom grupom iz Kanade biće nastavljena i u budućnosti.