Nada GrahovacRadni sastanak „Chemistry and biochemistry of Strigolactones“ održan je u Nacionalnom institutu za istraživanje i razvoj u hemiji i petrohemiji ICECHIM u Bukureštu, Rumunija u periodu 15-19.09.2015. u organizaciji COST Action FA 1206 Strigolactones: Biological Roles and Applications. Kursu je prisustvovalo 50 učesnika iz 11 zemalja. Kurs se bavio tematikom strigolaktona (SLs) koji doprinose definisanju morfologije biljke i šalju odgovor biljci na životne uslove u kojima se nalaze. Stigolaktoni su postali najmodernija tema u biologiji biljke i agronomiji, te imaju veliki potencijal u modernoj poljoprivredi. Međutim, malo se zna o tome kako se ponašaju, njihovoj biosintezi i signalnim putevima. Zbog njihovih endogenih i egzogenih uloga kao signalnih molekula, SLS su u dobroj poziciji da posreduju na adaptivne promene u biljnoj arhitekturi. Jedan od ciljeva ovog sastanka je stvaranje multidisciplinarne mreže stručnjaka koji mogui deliti znanje preko COST projekta na tematiku strigolaktona. U okviru kursa je održana poster sekcija gde je prezentovan naš rad „Examination and the role of strigolactones (SLs) in sunflower resistance to broomrape“. Nakon kursa Institut je pristupio ovoj COST akciji.