Članovi Centra izuzetnih vrednosti za inovacije u oplemenjivanju biljaka tolerantnih na promene klime – Climate crops, dr Ana Marjanović Jeromela, dr Ankica Kondić-Špika i dr Dragana Miladinović učestvovale su na PlantEd WG2 Training School – Genome-edited plants: Impact and beyond, održanog u Lisabonu, Portugaliji, u periodu 24-25.05.2022. Trening je organizovan u okviru aktivnosti PlantEd COST Asocijacije – European Cooperation in Science and Technology (www.plantgenomeediting.eu) WG2, kojim je rukovodila Dragana Miladinović.

Treninzi su bili usmereni na uređivanje biljnog genoma i uticaj istog na oplemenjivanje biljaka. Rezultat toga bila je platforma za učenje i forum za diskusije na temu uređivanja genoma, njegove implikacije u poljoprivredi, kao i socio-ekonomska i regulatorna razmatranja. Osnovni ciljevi treninga bili su analiza i diskusija naučnih dostignuća i regulatornih okvira kao osnove za pravilnu procenu uticaja ove tehnologije.

Učešće članova Centra Climate Crops na PlantEd action već je rezultiralo dvema projektnim prijavama u okviru programa Horizon Europe, kao i radom objavljenim u visoko rangiranom časopisu  https://lnkd.in/eF9VFfws.