Za autore

Prilikom prijave rukopisa autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije ranije objavljen, da se ne razmatra za objavljivanje kod drugog izdavača ili u okviru neke druge publikacije, da je objavljivanje odobreno od strane svih koautora, ukoliko ih ima, kao i, prećutno ili eksplicitno, od strane nadležnih tela u ustanovi u kojoj je izvršeno istraživanje.

Autori snose svu odgovornost za sadržaj podnetih rukopisa, kao i validnost eksperimentalnih rezultata, i moraju da pribave dozvolu za objavljivanje podataka od svih strana uključenih u istraživanje.

Autori garantuju da prava trećih lica neće biti povređena i da izdavač neće snositi nikakvu odgovornost ako se pojave bilo kakvi zahtevi za naknadu štete.

Autori koji žele da u rad uključe slike ili delove teksta koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava i da prilikom podnošenja rada dostave dokaze da je takva saglasnost data. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.

Autori garantuju da su kao autori navedena samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno da su sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedena kao autori. Svaku drugu vrstu doprinosa treba navesti u zahvalnici.

Autori se moraju pridržavati etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad. Autori garantuju da rukopis nije plagijat i da ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih.

U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da o tome obaveste urednika ili izdavača i da sa njima sarađuju kako bi se rad povukao ili ispravio.

Časopis Ratarstvo i povrtarstvo koristi sistem Aseestant za elektronsko uređivanje i publikovanje, koje podrazumeva elektronsko prijavljivanje rukopisa, praćenje recenzentskog postupka, komunikaciju između autora, recenzenata i urednika, kao i evidenciju svih postupaka i odluka u vezi sa uređivanjem. Sistem uključuje i posebne alatke i module koji doprinose kontroli kvaliteta časopisa.

Rukopisi se podnose isključivo elektronskim putem. Pre prijave potrebno je rukopis uskladiti sa Uputstvom za pripremu rukopisa.

Postupak elektronske prijave rukopisa:

  1. Korak: Početak. U ovom koraku unesite predlog kategorije rukopisa (tj. vrstu članka), proverite i potvrdite da su ispunjeni uslovi za predaju priloga, te potvrdite saglasnost sa navedenim uslovima o autorskim pravima. Nakon završetka kliknite na dugme „Sačuvaj i nastavi“.
  2. Korak: Polaganje datoteke. U ovom koraku priložite rukopis pripremljen u skladu sa Uputstvom za pripremu rukopisa. Nakon završetka kliknite na dugme „Sačuvaj i nastavi“.
  3. Korak: Unos metapodataka. U ovom koraku unesite metapodatke prvo na engleskom jeziku, pa na srpskom. Uključite sve podatke u vezi sa autorima rukopisa, pun naslov i sažetak, podatke o finansijeru istraživanja (i projektu u okviru kog je nastao rad), kao i spisak korišćene literature. Nakon završetka kliknite na dugme „Sačuvaj i nastavi“.
  4. Korak: Dopunske datoteke. Četvrti korak pruža mogućnost da autor pridoda datoteku koja nije sastavni deo rukopisa, već isključivo dodatni materijal (set podataka, velike tabele ili grafičke prikaze) koji će elektronski biti dostupan uz objavljeni rad. Ukoliko nemate dodatnih priloga za Vaš rukopis, u ovom koraku ne treba ništa da učinite osim da sačuvate podatke i nastavite sa sledećim korakom.
  5. Korak: Potvrda. Poslednji korak je potvrda prijave rukopisa. Odaberite opciju „Dovrši prijavu priloga“.

Nakon prijema, rukopisi prolaze kroz preliminarnu proveru u redakciji kako bi se proverilo da li ispunjavaju osnovne kriterijume i standarde. Pored toga, proverava se da li su rad ili njegovi delovi plagirani.

Autori će o prijemu rukopisa biti obavešteni elektronskom poštom. Samo oni rukopisi koji su u skladu sa datim uputstvima biće poslati na recenziju. U suprotnom, rukopis će, sa primedbama i komentarima, biti vraćen autorima.

Nakon dve pozitivne recenzije i revizije rukopisa po potrebi, članak se prihvata za objavljivanje, formatira u skladu sa izabranim stilom, dodeljuje mu se doi broj i preliminarno se objavljuje na sajtu časopisa u delu Online First. Ova nelektorisana verzija rukopisa je obeležena vodenim žigom i može se koristiti samo za preliminarnu diseminaciju rezultata.

Prihvaćeni rukopis zatim prolazi kroz proces lekture, a autori proveravaju i odobravaju lektorisanu verziju rukopisa. U ovoj fazi su dozvoljene korekcije u tekstu. Prelom rukopisa se takođe dostavlja na pregled i odobrenje autorima, nakon čega se članak uključuje u svesku časopisa, paginiše i objavljuje. Nakon objavljivanja rada, Online First radovi se uklanjaju sa ove lokacije.