Centar izuzetnih vrednosti za inovacije u oplemenjivanju biljaka
tolerantnih na promene klime
„CLIMATE CROPS“

Osnovni cilj istraživanja koja se realizuju u okviru Centra izuzetnih vrednosti za inovacije u oplemenjivanju biljaka tolerantnih na promene klime je stvaranje novih genotipova ratarskih biljaka sa tolerantnošću na stresne uslove prouzrokovane klimatskim promenama kroz realizaciju osnovnih i primenjenih istraživanja iz oblasti Biotehničkih nauka. Kako bi odgovorio na potrebe i zahteve krajnjih korisnika i obezbedio efikasan transfer tehnologije, Centar u svom radu koristi interdisciplinarni pristup i iskustva istraživača koji rade u različitim oblastima i na različitim biljnim vrstama. Pored toga, Centar kroz realizaciju domaćih i međunarodnih projekata sa partnerima iz nauke i privrede dodatno promoviše interakciju sa potencijalnim korisnicima tehnologija, ali i sa širom naučnom i društvenom zajednicom.