Video presentation of the Institute of Field and Vegetable Crops

Institute of Field and Vegetable Crops in media

Dr Sanja Mikić o međunarodnom projektu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Dr Sanja Mikić o bogatoj kolekciji strnih žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Master Dragana Rajković o uticaju genotipa na prinos i parametre kvaliteta uljane repice u emisiji “Nauka privredi”

Dr Milan Mirosavljević o oplemenjivanju pšenice na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Oplemenjivanje lanika i šafranike i upoznavanje sa projektom Ecobreed Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Dr Dragan Živančev o Farinološkoj laboratoriji Odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Dr Željko Milovac o suzbijanju štetnih insekata koji napadaju uljanu repicu u emisiji “Nauka privredi”

Prof. dr Radivoje Jevtić o značaju fitopatoloških istraživanja na Odeljenju za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Master Verica Takač o istraživanjima Odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Dr Nevena Nagl o značaju tehnologije molekularnih markera za efikasnije oplemenjivanje uljane repice i ostalih uljanih kultura u emisiji “Nauka privredi”

Dr Ankica Kondić Špika o Laboratoriji za biotehnologiju Odeljenja za strna žita u emisiji “Nauka privredi”

Prof. dr Ana Marjanović Jeromela o oplemenjivanju uljane repice u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Prof. dr Radivoje Jevtić o Odeljenju za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji “Nauka privredi”

Dr Sanja Vasiljević o oplemenjivanju crvene deteline i razvojem potencijala ove krmne biljke u farmaceutskoj industriji u emisiji “Nauka privredi”

Dr Dušan Stanisavljević o oplemenjivanju kukuruza i iskustvima koja su mladi istraživači Instituta za ratarstvo i povrtarstvo imali tokom postdoktorskih usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama u emisiji “Nauka privredi”